JEZOZ-strak-logo.png
 

Privacyverklaring

 

Het Ondernemershuis-op-Zuid hecht veel waarde aan jouw privacy en zal daarom voorzichtig en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring willen wij je helder en transparant informeren over de manier waarop het Ondernemershuis-op-Zuid jouw gegevens zal gebruiken en beschermen als je je bij ons aanmeldt als kandidaat voor “Jouw Eigen Zaak op Zuid”.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling en de verwerking van alle gegevens van deelnemers aan het startup event “Jouw Eigen Zaak op Zuid.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?

Zodra het Ondernemershuis-op-Zuid jouw gegevens heeft ontvangen, is het Ondernemershuis-op-Zuid verantwoordelijk voor de juiste verwerking en bescherming van jouw gegevens. Het Ondernemershuis-op-Zuid B.V. is gevestigd aan de Brielselaan 175, 3081 AC te Rotterdam.

Welke gegevens worden verwerkt?

Kandidaten voor “Eigen Zaak op Zuid” kunnen zichzelf aanmelden door middel van het invullen van een online aanmeldingsformulier op de website van het Ondernemershuis-op-Zuid. Op dit formulier kunnen de gegevens worden ingevuld, zoals naam, geboortedatum, adres- en woonplaats, emailadres, telefoonnummer. Tijdens het gehele event, dus ook tijdens de gesprekken zal ook beeldmateriaal van de kandidaten worden gemaakt, bestemd voor openbare publicaties.

Waarvoor worden de gegevens verwerkt?

De door jou verstrekte gegevens hebben wij nodig om je te identificeren, te beoordelen en te benaderen. Ook zijn de persoonsgegevens nodig om de Golden Tickets uit te rijken.

Het beeldmateriaal is bedoeld voor communicatie over Ondernemershuis-op-Zuid en “Jouw Eigen Zaak op Zuid”. Jouw gegevens worden ook gebruikt voor eventuele klachtenafhandeling of beoordeling van opnieuw aangemelde kandidaten voor volgend jaar.

Delen van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden intern alleen gedeeld met medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van “Jouw Eigen Zaak op Zuid” en de juryleden. Jouw naam en beeldmateriaal zullen openbaar worden gemaakt. Bij de verwerking van jouw gegevens kan het Ondernemershuis-op-Zuid gebruikmaken van de diensten van derde partijen. Met deze verwerkers heeft het Ondernemershuis-op-Zuid een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de zorgvuldige verwerking van jouw gegevens.

Verder zullen wij de van jou ontvangen gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beveiliging van gegevens

Ondernemershuis-op-Zuid heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Jouw gegevens zijn opgenomen in een bestand in een beveiligd systeem dat alleen via een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk is voor daartoe specifiek geautoriseerde medewerkers. Deze medewerkers zijn aan geheimhouding gebonden. Verzending van jouw gegevens zal uitsluiten op beveiligde wijze plaatsvinden.


Bewaartermijn

Na de uitreiking van de “Jouw Eigen Zaak op Zuid” Golden Tickets worden jouw gegevens bewaard om met je in contact te blijven. Beeldmateriaal van de kandidaten zal het Ondernemershuis-op-Zuid blijven gebruiken voor communicatie over het Ondernemershuis-op-Zuid en “Jouw Eigen Zaak op Zuid”.

De persoonsgegevens van de winnaars van de Golden Tickets zullen worden gebruikt zolang dat noodzakelijk is in verband met de uitoefening van de aan de Golden Tickets verbonden rechten en verplichtingen. Behoudens verlenging, is dat een jaar na toekenning. Hierna zullen alle gegevens binnen uiterlijk drie maanden worden vernietigd, behoudens het beeldmateriaal.

In bepaalde gevallen zal het Ondernemershuis-op-Zuid bepaalde gegevens langer dienen te bewaren ter voldoening aan de op haar rustende bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Rechten van de deelnemer

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Daarnaast heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht aan een andere partij.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, kan je hiervoor een verzoek indienen via event@ondernemershuisopzuid.nl.

Het Ondernemershuis-op-Zuid is verplicht om de juiste identiteit van de verzoeker vast te stellen. Daarom vragen wij je om bij jouw verzoek een kopie identiteitsbewijs mee te sturen. Indien je dit liever niet wilt, dan kan je een afspraak maken om bij ons langs te komen op het Ondernemershuis-op-Zuid zodat wij daar jouw identiteit kunnen bepalen. Uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek ontvang je een bericht.

Klachten

Klachten over de wijze waarop het Ondernemershuis-op-Zuid met jouw persoonsgegevens of jouw rechten is omgegaan, kan je bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Ondernemershuis-op-Zuid via event@ondernemershuisopzuid.nl aangeven. Komt je er dan alsnog niet uit, dan kunt hiervan een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Voor overige vragen, klachten, opmerkingen of misschien complimenten over “Jouw Eigen Zaak op Zuid” kan je een mail sturen naar event@ondernemershuisopzuid.nl

Wijzigingen

Het Ondernemershuis-op-Zuid behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De website vermeldt altijd de actuele versie van deze privacyverklaring.